World

Elin Wernquist

Barnrättsbyrån

Barnrättsbyrån arbetar med barn och ungdomars mänskliga rättigheter. Det är Sveriges första öppna verksamhet som ägnas åt barns rättigheter och som erbjuder enskilda barn och unga praktisk hjälp, stöd och råd.

Problem

I Sverige ser inte samhället barn som individer med lika omfattande rättigheter som vuxna. Det finns ett bristfälligt system som inte alltid respekterar barns rättigheter. En orsak till att barns rättigheter inte respekteras är ojämlikhet i alla dess former, exempelvis kön, etnicitet, socioekonomiskstaus och utbildningsnivå. Det finns också ett historiskt arv av att inte respektera barn som fullvärdiga individer och konventionen för barns rättigheter (CRC) saknar rättslig tyngd i Sverige. Det finns också strukturella problem i genomförandet, såsom byråkrati, icke barnvänliga system och regionala skillnader beroende på var i landet en bor.

Lösning

Elins lösning på det här problemet har varit att skapa en oberoende barnrättsbyrå. Barnrättsbyrån erbjuder socialt och juridiskt stöd i syfte att skydda och säkra barnets rättigheter och att använda detta påverkansarbete som hävstång för att ändra politiken. Visionen om Barnrättsbyrån är att alla barn i Sverige ska ha tillgång till oberoende rådgivning och stöd. Det är också av största vikt att de barn som kommer till Barnrättsbyrån för råd och stöd känner sig lyssnade på, betrodda och tagna på allvar.

"Efter att ha fått hjälp och stöd från Barnrättsbyrån har David berättat att det kändes som han blev lyssnad på och tagen på allvar. Vi reagerade och tog saker framåt. Saker och ting började hända”

Website

Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.